Privacyverklaring

Medisch Pedicure Christine, gevestigd te Oog in al, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Medisch Pedicure Christine
Kanaalweg 93-D
3533 HH Utrecht
+31 6 83162974

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Voor- en achternaam
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummers
–  E-mailadres
–  Geboortedatum
–  Legitimatiesoort

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

–  Burger Service nummer (BSN)
–  Medische en verder aanvullende gegevens ten behoeve van uw behandeling
–  Naam zorgverzekeraar – Verzekeringsnummer
–  Wel of niet aanvullend verzekerd
–  Lengte
–  Gewicht
–  Schoenmaat
–  Beroep en vorm van beweging (staan/lopen/zitten)
–  Naam van uw huisarts
–  Acceptatieformulier voor uitwisselen van gegevens en rapportages met arts of andere behandelaars
–  Naam van de verwijzer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Medische en verder aanvullende gegevens ten behoeve van uw behandeling
– Indien wij hier toe verplicht zijn zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek
– Voor het uitvoeren van pedicurebehandelingen
– Het afhandeling van declaraties richting zorgverzekeraars of afstemmen van een behandeling
– Verzenden van nieuwsbrieven of andere informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor de uitoefening van onze functie bewaren wij uw persoons- en medische gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens en medisch dossier drie jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de verwijzing naar en/of verdere behandeling door derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, personeelsleden en ZZP’ers die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch pedicure Christine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@pedicure-christine.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons bij onze praktijk of via info@pedicure-christine.nl.